Търговската гимназия, гр. Бургас и Microinvest – партньори по нов проект

“ЛИДЕР В ЗНАНИЕТО И ПРАКТИКАТА” е нов европроект, който екипът, съставен от директора и служители на Търговската гимназия в гр. Бургас, представи в Морското казино. Проектът е се реализира по СХЕМА BG051PO001-4.3.05 „РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ” и включва обучение за работа със счетоводен софтуер на 171 ученици от X и XI клас и 12 учители, преподаващи счетоводни, икономически и компютърни учебни дисциплини. Обучението ще се осъществи в образователен парк „Счетоводна къща – Лидер“, изграден в Търговска гимназия – Бургас. Партньор в реализиране на поставените цели е Microinvest, която е лидер на пазара в сектора за счетоводен софтуер.

Основната цел на проекта е в рамките на 15 месеца да насочи максимално професионалното образование в Търговска гимназия в полза на бизнеса и неговите потребности от квалифицирани специалисти, обучени за работа със съвременен счетоводен софтуер. Основната дейност, която ще се извършва по време на проекта е изграждането и оборудването на образователен парк „Счетоводна къща – Лидер“ в Търговска гимназия – Бургас, което ще се извърши от партньорите от Microinvest. Като представител на бизнеса и потенциален работодател от софтуерната компания ще бъдат и безвъзмездно осигурени последващи актуализации на счетоводния софтуерен продукт, които тя разработва.

На преминалите през обучението ученици ще бъде издаден и сертификат за успешно завършен курс за работа със програмните продукти на Microinvest.

This entry was posted in IT. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *