Фискални устройства с връзка към НАП

Фискални устройства с връзка към НАП

Темата за фискалните устройства с дистанционна връзка към НАП е широко дискутирана. Въпреки това информацията за технологията на работа, периодичните отчети и свързаността е оскъдна и е достъпна само за технически специалисти. В настоящия материал ще се опитаме популярно и кратко да опишем основните моменти на работа на системата и фискалните устройства.

 

Основни принципи

Всяко фискално устройство трябва да притежава връзка към НАП. По своята същност връзката представлява Internet канал през GSM операторите и специална SIM карта, който води до централен сървър (един или няколко).

Фискалното устройство периодично предава дневните отчети към този централен сървър. По заявка от НАП могат да се добавят допълнителни задачи. Под „задача“ се разбира понятието периодичен отчет при определени условия, например: „изпращай отчета през 3 часа“. Така ще може да се проследява оборота по часове и да се наблюдава функционирането на обекта в реално време. Този процес е прозрачен за операторите, не забавя работата и не нулира паметта на устройството.

Обменът на отчети става без знанието на операторите, по инициатива на централния сървър или при изпълнението на „задачата“. Това позволява непрекъснат контрол, независимо от оператора.

Без контролна лента

С промените отпада необходимостта от съществуване на електронна лента на хартиен носител. В този случай няма да се налага да се съхраняват ролките с копие на документите, ще се намали разхода на хартия и ще се улесни задачата на операторите.

Основната част от апаратите съхраняват електронната контролна лента върху SD карта, което позволява в следващ момент да се прочетат и анализират всички издадени чекове. Съхранява се само SD картата като архив на издадените документи.

 

Типове касови апарати и фискални принтери

Според новата наредба ще има 2 типа фискални устройства. Новите модели, които имат вграден GSM модул и работят с директна връзка към сървъра са означени с буквите KL.  Старите модели, към които се добавя външен модул за връзка и им се променя вграденото програмно осигуряване са означени с буквите DV.

Двата модела са еквивалентни по своите възможности към системата. Изпълняват едни и същи действия, различават се само външно, според присъствието на допълнителния модул в преработените касови апарати.

Като разновидност на касовите апарати са фискалните принтери. Те задължително се свързват към компютър, нямат клавиатура и могат да издават фактури. По останалите си параметри те са напълно идентични с касовите апарати. Все пак трябва да се отбележи, че съществуват и касови апарати, които могат да издават фактури.

 

Цел на свързването

Основна цел на свързването е контрол на оборотите и проверка на дейността в реално време. Централизираното управление позволява получаване на статистически данни от апаратите, съпоставянето им с други обекти от същия клас и постоянно наблюдение на оборотите на данъчните субекти.

Апаратите са проектирани така, че ако връзката с централния сървър не може да се осъществи, тогава те изчакват определено време (според наредбата при невъзможност да се предадат 3 последователни Z отчета) и след това блокират работата до възстановяване на връзката.

 

Видове проверки

Без да се претендира за изчерпателност могат да се дефинират няколко вида проверки от страна на контролните органи.

Основната проверка е за равномерното издаване на фискални бонове. Прави се статистика на оборотите по Z отчет на касовия апарат и се наблюдава за сериозно отклонение. Например ако оборотът драстично спадне, тогава контролиращите органи идват за да подпомогнат неговото „увеличаване“.

Допълнителна проверка е по типа на обекта. Например се прави статистика за средния оборот на определена група обекти в избран регион. След това на базата на тази статистика се анализират данните на отделните обекти и тези, които имат слаби резултати получават  „наставления“ от експерти на НАП.

Трети вид проверка е директния контрол върху дейността. Например данъчен експерт стои пред магазин. Прави дистанционен X отчет без нулиране на паметта. Изчаква да се появи следващ клиент. Отново прави дистанционен X отчет без нулиране и сверява сумите. Ако е издаден фискален бон, тогава всичко е наред.

 

Избор на апарат

Няма универсално правило при избор на апарат. В повечето от случаите това е въпрос на личен избор. Въпреки това могат да се отбележат следните нюанси:

  • ·         Част от преработените апарати, модели DV не съхраняват и не изпращат служебните бонове;
  • ·         Обикновено апаратите са били използвани дълго време и след преработка апаратът си остава амортизиран. Затова еднократната инвестиция към нов апарат е по-изгодна в дългосрочен план;
  • ·         Увеличават се кабелите, добавя се допълнително захранване за външния данъчен терминал.

 

Улеснено активиране

При новите апарати отпада сложната технология за получаване, попълване, регистриране и активиране на протоколи в офисите на НАП. Апаратът се активира от сервизен специалист, свързва се към мрежата на НАП и е готов за работа.

 

This entry was posted in IT, касови апарати, фискални принтери and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *