ERP системите в логистиката и транспорта

Транспортът и логистиката са едни от най-динамично развиващите се браншове в световен мащаб. Нуждата от актуална и навременна информация за заетите в тези сектори е сред основните причини за все по-активното навлизане на софтуерни технологии в тях. Като основни тенденции в използваните софтуерни системи могат да се очертаят: въвеждане на GPS системи; използване на програмни продукти от типа MapGuide (уеб базирана платформа за управление на маршрути и разходи); инсталиране на навигационни системи в транспортните средства; създаване на онлайн транспортни борси и сайтове; внедряване на програмни продукти за оптимизация на товарите и други.

Последният етап в еволюцията на използвания управленски софтуер в транспортната, логистична и спедиторска дейност е внедряването на ERP системи. Благодарение на тях става възможно да бъдат обхванати всички стопански процеси в едно транспортно, логистично или спедиторско предприятие.  ERP системите обработват и съхраняват голям обем информация, която лесно може да бъде управлявана под формата на справки.

Основните процеси, които се автоматизират и оптимизират от специализираните транспортни ERP решения са:

 • Следене валидността на застраховки, граждански отговорности, винетки и всякакъв тип документи, свързани с дейността, за които трябва да се следят срокове;
 • Управление на сервизната дейност в предприятието. Сигнализация при достигане на определени километри и претоварване на компоненти от превозните средства: напомняне за достигнати километри за смяна на  масло, гуми, филтри, тампони и други.
 • Автоматично обновяване на данните за шофьорите и превозните средства след първоначалното им въвеждане в системата;
 • Автоматично генериране на счетоводни операции за всяка дейност осъществена през системата;
 • Обвързаност между всички модули на ERP системата и работа в единна база, което позволява комплексно обхващане на дейността;
 • Оптимизиране на маршрути и графици по шофьори и камиони;
 • Оптимизиране на товари и заетостта на транспортния парк;
 • Анализ  на вложените ресурси в предприятието и оценка на икономическата им  ефективност;
 • Контрол върху ресурсите и стопанските процеси в предприятието;
 • Директна връзка с външни приложения, като MapGuide.

Доказали ефективността си в международната практика, тези комплексни софтуерни решения все по-успешно се използват и в българските транспортни и логистични фирми. В България може да отличим една ERP система, която се е наложила със специализирано решение за управление на транспортна дейност. Това е италианската ERP система Mago.Net с вертикалното приложение за логистични и спедиторски фирми – “Driver”, предлагана на българския пазар от софтуерния лидер Microinvest и доказала се с оптималното си съотношение цена-функционалност.

 Предимствата от внедряването на една ERP система в транспортна фирма са представени в графиката по-долу, разглеждаща измененията в приходите, разходите и печалбата преди, по време и след внедряване на управленски софтуер. Изследването е проведено от Microinvest, базирано на данни от 10 фирми за 6 месеца, развиващи дейност в транспортната сфера.

Равнище на разходи, приходи и печалба във фирми преди, по време и след внедряване на ERP система

 На графиката се забелязва намаляване на разходите за гориво с въвеждането  на ERP системата. Това се дължи на по-добрия контрол върху вложените ресурси, осъществяван  чрез софтуера.

Отчетен е аналогичен резултат за разходите за персонал. По-ниското им равнище по време на внедряването и след като управленската система е напълно работеща, се дължи основно на по-оптималното управление на транспортните курсове и намалените разходи за командировки. Автоматизацията на бизнес процесите с ERP системата подобрява работата и на администрацията, освобождавайки човешки ресурс, който може да бъде използван в друга насока.

Освен гореспоменатата оптимизация на разходите,  чрез ERP софтуера се реализира и ръст в приходите, което се дължи на по-точната преценка при управление на товарите, задаване на маршрути, заетост на шофьори и камиони. Друго предимство, което се отчита след внедряването на една ERP система е притокът на свежите парични потоци, които са генерирани в следствие на минимизираните разходи и увеличените приходи. Този допълнителен финансов ресурс може да бъде инвестиран в някоя от следните насоки:

 • подобряване общата организацията в предприятието;
 • технологична модернизация;
 • увеличаване на автомобилния парк;
 • разрастване на персонала;
 • подобряване условията на работа.

Сред основните функции на ERP системите като Mago.Net са анализ и управление на ресурсите в предприятието, което от своя страна показва кое от различните звената в предприятието се нуждае от допълнителните инвестиции или реорганизация.

 Резултатите, представени на графиката по-горе се допълва от проучване проведено от водещ Английски университет в началото на 2012 г., доказващо, че 76 % от предприятията интегрирали ERP система,  още след първата година на внедряване регистрират ръст в печалбата си от над 10 %, 18 % от фирмите регистрират ръст до 10 %, а само 6 % от тях нямат ръст или имат намаление на печалбата, което се дължи по-скоро на глобални фактори или на промени на пазара на предлаганите от фирмата стоки.

Положителният ефект от внедряването на ERP система в транспортните и логистичните  предприятия е неоспорим. Получаването и систематизирането на информация, автоматизирането на ключови стопанските операции, контрола върху дейността и анализа на показателите от дейността са области, които всеки мениджър в едно предприятие иска да управлява ефективно. Именно ERP системите постигат отлични резултати в тези насоки и спечелват истински конкурентни предимства на фирмите избрали този модерен управленски инструмент.

This entry was posted in ERP, IT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *